Sgipio mordwyaeth
 
 
 Hafan
 Amdanom Ni
0  gweithio gyda ni
0  Ein rôl
0  Gweledigaeth, Gwerthoedd, Bwriad, Pwrpas
0  Ein Corff
0 0  Uwch Dim Arwain
0  Deddfwriaeth
0  Bwrdd Cynghori Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
 Cyhoeddiadau
0  Cyhoeddiadau GIG Cymru
0 0  Byrddau Iechyd
0 0 0  Bwrdd Iechyd Prifsygol Abertawe Bro Morgannwg
0 0 0  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
0 0 0  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
0 0 0  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
0 0 0  Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
0 0 0  Bwrdd Iechyd Cwm Taf
0 0 0  Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
0 0 0  Bwrdd Iechyd Hywel Dda
0 0 0  Felindre
0 0 0  Iechyd Cyhoeddus Cymru
0 0  Thema
0 0  Adolygiad o Wasanaethau Histopatholeg a ddarperir gan Ymddiriedolaeth GIG Gogledd-ddwyrain Cymru
0 0  Cyhoeddiadau Hapwiriadau Glanweithdra Ysbytai
0 0 0  Adolygiad Rheoli Heintiau
0 0  Adolygiad Sylfaenol o’r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru
0 0  Rhwydweithiau canser
0 0  Unedau diogelwch canolig
0 0  Arolwg Aswiriant Arbennig
0 0  Arolwg Gwasanaethau Mamolaeth Cymru Gyfan
0 0  Adolygiad Gwasanaethau Anabledd Dysgu
0 0  Safonau Gofal Iechyd Cymru
0 0  Ionising Radiation (Medical Exposure) Regulations (IR(ME)R)
0 0  Adolygiad Cymru Gyfan o Ofal a Rheolaeth Cleifion sy’n Dioddef o’r Dolur Rhydd a Chwydu
0 0  Adolygiadau Arbennig o Gwasanaethau Mamolaeth a Iechyd Meddwl a Chymunedol Gwent
0 0  Diogelu ac Amddiffyn Plant yng Nghymru
0 0  Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS)
0 0  Diogelu ac Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed yng Nghymru
0 0  Trefniadau diogelu rhag colli rhyddid
0  Cyhoeddiadau Gofal Iechyd Annibynnol
0 0  Categori
0 0 0  Laser / GPD
0 0 0  Ysbytai Iechyd Meddwl
0 0 0  Ysbytai Aciwt
0 0 0  Hosbisau
0 0 0  Meddygon Preifat
0 0 0  Ysbytai Deintyddol
0 0 0  Triniaeth Ocsigen Hyperbaric
0 0 0  Clinig Annibynnol
0 0 0  Terfynu beichiogrwydd
0 0 0  Sefydliadau iechyd mamolaeth
0 0  Rhanbarth
0 0 0  Y Gogledd-orllewin
0 0 0  Y Gogledd-ddwyrain
0 0 0  Y Canolbarth Cymru
0 0 0  Y De-ddwyrain
0 0 0  Caerdydd
0 0 0  Y Fro a'r Cymoedd
0 0 0  Y De-orllewin
0 0 0  Y Gorllewin
0 0  Cyhoeddiadau Archif 0607 Gofal Iechyd Annibynnol
0 0  Cyhoeddiadau Archif 0809 Gofal Iechyd Annibynnol
0 0  Cyhoeddiadau Archif 0910 Gofal Iechyd Annibynnol
0  Dogfennau Corfforaethol
0 0  Cyrff Arolygu, Archwilio a Rheoleiddio yn Llofnodi Cytundeb i Hyrwyddo Cydweithio
0 0  Cyhoeddi Adroddiad Ombwdsmon Gwasnaethau Cyhoeddus Cymru
0  Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth
0  Yr Awdurdod Goruchwylio Lleol Cymru (LSA)
0  Monitro'r Ddeddf Iechyd Meddwl
 Ein Gwaith
0  GIG Cymru
0 0  Arolygiadau
0 0 0  Adolygiad Thematig Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau
0 0 0  Arolygiadau Urddas a Gofal Hanfodol (AUGH) 2011/2012
0 0 0 0  Archwiliadau Dirybudd ar Hap ynglŷn ag Urddas a Pharch
0 0 0  Hapwiriadau Glanweithdra Ysbytai
0 0 0  Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS)
0 0 0  Ionising Radiation (Medical Exposure) Regulations (IR(ME)R)
0 0 0  Adroddiadau IR(ME)R a Gyhoeddwyd
0 0 0  Gwybodaeth ac Arweiniad ynglyn ag IR(ME)R
0 0 0  Hysbysu ynglyn a digwyddiadau IR(ME)R
0 0 0  Rhaglen Arolygu IR(ME)R
0 0  Cyhoeddiadau GIG Cymru
0 0  Adolygiad Sylfaenol o’r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru
0  Gwneud yn Dda, Gwneud yn Well: Safonau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymru
0 0  Safonau Gofal Iechyd GIG Archif
0 0  Cynnyrch
0 0 0  Maen Prawf, Chwestiynau a Canllaw Technegol
0 0 0 0  Parth 1: Profiad y Claf
0 0 0 0  Parth 2: Canlyniad Clinigol
0 0 0 0  Parth 3: Llywodraethu Gofal Iechyd
0 0 0 0  Parth 4: Iechyd y Cyhoedd
0 0 0  Matrics Aeddfedrwydd
0 0 0  Canllaw i ddefnyddwyr
0 0  Gweithdai Rhanbarthol
0 0  Cylchlythyr Safonau Gofal Iechyd
0 0  Adborth
0 0  Hunan Asesu Safonau Gofal Iechyd
0 0  Adolygiad o Gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd i Gymru
0 0  Adroddiadau Safonau Gofal Iechyd 2006-2007
0 0  Adroddiadau Safonau Gofal Iechyd 2007-2008
0  Rheoliad
0 0  Gofal Iechyd Annibynnol
0 0 0  Rhaglen Hunanasesu 2012-13 ar gyfer Laserau a Goleuadau Pwls Dwys (GPD) a ddefnyddir at Ddibenion Cosmetig nad ydynt yn Llawfeddygol
0 0 0  Cofrestru
0 0 0  Arolygiadau
0 0 0  Cwynion a Phryderon
0 0 0  Gorfodi
0 0 0  Canllawiau perthnasol
0 0 0  Gwasaneathau Gofal Iechyd Annibynnol Cenedlaethol yng Nghymru
0 0 0 0  Categori
0 0 0 0 0  Laser/GPD
0 0 0 0 0  Ysbytai Iechyd Meddwl
0 0 0 0 0  Ysbytai Aciwt
0 0 0 0 0  Hosbisau
0 0 0 0 0  Ysbytai Deintyddol
0 0 0 0 0  Triniaeth Ocsigen Hyperbaric
0 0 0 0 0  Clinig Annibynnol
0 0 0 0  Lleoliad
0 0 0 0  Gogledd-orllewin
0 0 0 0  Gogledd-ddwyrain
0 0 0 0  Canolbarth Cymru
0 0 0 0  De-ddwyrain
0 0 0 0  Caerdydd
0 0 0 0  Y Fro a'r Cymoedd
0 0 0 0  De-orllewin
0 0 0  Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2008 ac Diwydidau
0 0 0  Adolygiad o’r gofal a ddarparwyd i gleifion ag anabledd dysgu neu broblem iechyd meddwl
0 0  Awdurdod Goruchwylio Lleol (LSA)
0 0 0  Goruchwylio bydwragedd
0 0  Panel Archwiliad Swyddi Ymgynghorwyr
0  Rhaglen Adolygiad
0  Safonau Gofal Iechyd Annibynnol
0 0  Canllawiau Technegol
0  Monitro'r Ddeddf Iechyd Meddwl
0 0  Gwybodaeth am Meddygon a Benodwyd i Roi Ail Farn (SOADs)
0 0  Cyflwyniad i’r Gwasanaeth Adolygu ar gyfer Iechyd Meddwl
0 0  Cyhoeddiadau
0 0  Recriwtio Meddygon a Benodwyd i Roi Ail Farn (SOADau)
0  Trefniadau diogelu rhag colli rhyddid
0  Rheoliadau Cyffuriau a Reolir (Goruchwylio Rheolaeth a Defnydd) (Cymru) 2008
0  Gofal Iechyd ar gyfer Troseddwyr
0  Adolygiad o Asiantaethau Nyrsio
 Cofrestru Gwasanaethau Cymwys
0  Pwy sy' wedi cael eu cofrestru gydag AGIC?
0  Pwy sy’ angen cael eu cofrestru gydag AGIC?
0  Sut ydw i'n cofrestru gydag AGIC?
0 0  Sut ydw i’n cofrestru gydag AGIC fel deintydd?
0 0  Sut ydw i’n cofrestru fel lleoliad gofal iechyd annibynnol gydag AGIC?
0  Sut ydw i’n canslo fy nghofrestriad neu’n gwneud newidiadau iddo?
0  Pa ffioedd y bydd raid i mi eu talu a sut ydw i'n eu talu?
0  Sut ydw i'n cwyno am wasanaeth sydd wedi'i gofrestru gydag AGIC?
0  Sut wyf yn hysbysu am ddigwyddiad?
 Ymchwiliad
 Dolenni Cysylltiedig
0  Cyfarwyddyd ar ganiatad y claf
 Cysylltu â ni
 Rhestr A-Z
 Map Dogfennau
 Adborth
 English
 HOWIS
 
 Adolygiad Thematig Gwasanaethau Mamolaeth
 Adroddiadau
 Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru – Cyfleoedd Swyddi
 Canllawiau ar Gyfer Arolygiaeth Statudol NMC
 Cyfleuster Chwilio Deintyddion Cofrestredig yng Nghymru
 Eich Gwasanaeth... Eich Barn Chi
 Gwybodaeth am Recriwtio AGLl
 Laserau a Golau Pwls Dwys (GPD)
 Log Datgelu Llywodraeth y Cynulliad
 Welsh - Independent Healthcare Reg Settings DB Search