Sgipio mordwyaeth
 

Bwrdd Cynghori Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Cylch Gorchwyl

Swyddogaeth

Mae AGIC wedi sefydlu Bwrdd Cynghori i’w chefnogi yn y ffyrdd canlynol:
 • Cael trafodaethau heriol ynglŷn â gweithgareddau AGIC a’r blaenoriaethau ar ei chyfer.
 • Defnyddio profiad ac arbenigedd aelodau’r Bwrdd er mwyn cynorthwyo AGIC i weithio’n fwy effeithiol.
 • Deall safbwyntiau aelodau’r Bwrdd ac ystyried sut y gallent ddylanwadu ar flaenoriaethau AGIC.
 • Nodi a helpu i ddatblygu polisïau strategol er mwyn cefnogi datblygiad cyffredinol AGIC.
 • Hwyluso perthynas waith effeithiol rhwng AGIC a’r holl Randdeiliaid Allweddol Cenedlaethol.

Ni fydd y Bwrdd Cynghori

 • Yn gorff sy’n gwneud penderfyniadau
   
 • Yn cael ei ddefnyddio yn lle cynnal ymgynghoriadau ffurfiol
   
 • Yn cael ei ddefnyddio ar gyfer trafod manylion penodol am adolygiadau,
cofrestriadau nac ymchwiliadau unigol.

Aelodaeth

1 Cadeirydd Bwrdd Iechyd a enwebir
1 Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd a enwebir
Cyfarwyddwr Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru
2 aelod annibynnol a enwebir gan Healthcare Improvement Scotland
1 Adolygydd Cymheiriaid AGIC
1 Adolygydd Lleyg AGIC

Yn bresennol

Prif Weithredwr AGIC
Dirprwy Brif Weithredwr/Cyfarwyddwr Arolygiadau a Rheoleiddio AGIC
Cyfarwyddwr Adolygu Gwasanaeth a Datblygiad AGIC
Gellir gwahodd Aelodau Ychwanegol at ddibenion penodol, trwy gytundeb y Bwrdd.

Trefniadau Sefydliadol

Cadeirydd

Bydd y Cadeirydd yn cael ei ethol/hethol am gyfnod o flwyddyn o blith yr aelodau. Fodd bynnag, ni fydd Prif Weithredwr na Dirprwy Brif Weithredwr AGIC yn gymwys i fod yn Gadeirydd.

Tymor o aelodaeth

Bydd aelodau yn cael eu penodi am gyfnod o dair blynedd gyda'r opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd arall os oes angen.

Cyfarfodydd

Bydd cyfarfodydd Bwrdd Cynghori AGIC yn cael eu cynnal o leiaf deirgwaith y flwyddyn.
Fe allai’r Cadeirydd amrywio rhaglenni’r cyfarfodydd.
Bydd cyfarfodydd y Bwrdd Cynghori yn cael eu cynnal yn ardal Caerdydd fel arfer.

Agenda

Bydd y Cadeirydd yn cytuno ar agenda cyfarfodydd y Bwrdd Cynghori ar ôl ymgynghori â’r aelodau.
Bydd yr agenda a’r papurau cysylltiedig ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd Cynghori fel arfer yn cael eu dosbarthu drwy e-bost (ddilyn gan gopi caled os oes angen), bum niwrnod gwaith cyn y cyfarfod.

Cymorth Gweinyddol

Bydd y Bwrdd Cynghori yn cael ei gynorthwyo gan ysgrifenyddiaeth a ddarperir gan AGIC. Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn atebol i Gadeirydd y Bwrdd Cynghori.

Adolygu Trefniadau

Bydd y Bwrdd Cynghori yn adolygu ei Gylch Gorchwyl yn ystod ei gyfarfod cyntaf, ac yn flynyddol ar ôl hynny.
 
Mai 2012


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 23/10/2012