Sgipio mordwyaeth
 

Pwy sy’ angen cael eu cofrestru gydag AGIC?

Mae Deddf Safonau Gofal 2000 yn datgan y bydd yn rhaid i chi fod wedi eich cofrestru gydag AGIC os ydych chi’n rhedeg neu’n rheoli un o’r canlynol:
Caiff y gwaith o reoleiddio’r sefydliadau ac asiantaethau hyn ei lywodraethu gan Reoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011 ac Safonau Gofynnol Cenedleathol.
 • Deintyddiaeth Breifat
Mae angen cofrestru hefyd unrhyw ddeintyddion sy’n darparu gwasanaethau deintyddiaeth preifat. Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat Cymru 2008 sy’n llywodraethu’r gwaith o reoleiddio deintyddion preifat. Gweler ein tudalennau deintyddiaeth i gael mwy o wybodaeth am ddeintyddiaeth breifat.

Beth yw Ysbyty Annibynnol?

Ceir diffiniad o ysbyty annibynnol yn adran 2 Deddf Safonau Gofal 2000.
 
Yn gryno, mae ysbyty annibynnol yn sefydliad nad yw’n ysbyty’r GIG a’i brif ddiben yw:
 • Darparu triniaeth feddygol neu seiciatrig ar gyfer salwch neu anhwylder meddwl; neu
 • Ddarparu gofal lliniarol (hosbisau)
ac
 • Unrhyw sefydliad arall lle darperir triniaeth neu nyrsio (neu’r ddau) i bobl a allai gael eu cadw dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.
Gallai darparu rhai technegau a gwasanaethau meddygol eraill fod yn sbardun i gofrestru’r sefydliad fel ysbyty annibynnol. Mae’r rhain fel a ganlyn:
 • Triniaeth feddygol dan anesthesia neu feddyginiaeth dawelu fewnwythiennol
 • Triniaeth ddeintyddol dan anesthesia
 • Gwasanaethau Obstetreg, ac yng nghyswllt rhoi genedigaeth, gwasanaethau meddygol
 • Gwasanaethau Terfynu Beichiogrwydd
 • Llawdriniaeth gosmetig
 • Triniaeth gan ddefnyddio technegau a thechnolegau rhagnodedig. Caiff y rhain eu rhagnodi yn rheoliad 3 Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011 fel a ganlyn:
  • Laser Dosbarth 3B neu 4 neu Olau Dwys
  • Enwaedu plant gwrywaidd gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol
  • Hemodialysis neu ddialysis peritoneol
  • Endosgopi
  • Therapi Hyperbarig
  • Fflwythlonni In Vitro (IVF) 

Beth yw Clinig Annibynnol?

Diffinnir clinig annibynnol yn adran 2(4) Deddf Safonau Gofal 2000 a chaiff ei ragnodi ymhellach yn rheoliad 4 Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011.
 
Clinig annibynnol yw sefydliad lle ceir meddygfa neu ystafell ymgynghori lle darperir gwasanaethau o unrhyw fath nad ydynt yn gysylltiedig â’r GIG (gan gynnwys triniaeth seiciatrig) gan ymarferwyr meddygol.
 
Nid oes raid cofrestru os darperir y gwasanaethau meddygol yn unig dan drefniadau a wnaed ar ran cleifion gan:
 • Eu cyflogwr
 • Carchar neu sefydliad cyffelyb
 • Darparwr yswiriant y mae’r cleifion yn meddu ar fath arbennig o bolisi yswiriant gyda hwy.

Beth yw Asiantaeth Feddygol Annibynnol?

Ceir diffiniad o asiantaeth feddygol annibynnol yn adran 2(5) o Ddeddf Safonau Gofal 2000. Mae asiantaeth feddygol annibynnol yn fenter (sy’n cynnwys unrhyw fusnes neu broffesiwn) sy’n cynnwys darpariaeth o wasanaethau gan ymarferwyr meddygol. Gall gynnwys gwasanaethau "galw allan", gwasanaethau brechlyn ar gyfer teithio a ffliw.
 
Nid oes raid cofrestru os darperir y gwasanaethau meddygol yn unig dan drefniadau a wnaed ar ran cleifion gan:
 • Eu cyflogwr
 • Carchar neu sefydliad cyffelyb
 • Darparwr yswiriant y mae’r cleifion yn meddu ar fath arbennig o bolisi yswiriant gyda hwy.
Os ydych chi’n bwriadu cynnal neu reoli ysbyty, clinig neu asiantaeth feddygol annibynnol, ewch ymlaen at y dudalen ymgeisio.
 
Mae rhai esemptiadau o ran cofrestru ac mae’r rhain wedi’u gosod allan yn rheoliad 3 Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011. Os ydych chi o’r farn y gallai’r rhain fod yn berthnasol i chi neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch p’un a ddylid cofrestru gwasanaeth ai peidio, peidiwch â phetruso cyn cysylltu ag AGIC gan nodi cymaint o wybodaeth ag y gallwch.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 06/04/2011