Sgipio mordwyaeth
 

Rheoliadau Cyffuriau a Reolir (Goruchwylio Rheolaeth a Defnydd) (Cymru) 2008

Daeth Rheoliadau Cyffuriau a Reolir (Goruchwylio Rheolaeth a Defnydd) (Cymru) 2008 i rym ar 9 Ionawr 2009. Mae’r Rheoliadau hyn yn cynnwys mesurau’n ymwneud â threfniadau sy’n sail i’r rheolaeth a’r defnydd diogel o gyffuriau a reolir yng Nghymru.
 
Mae Rhan 2 y Rheoliadau yn ymwneud â Swyddogion Atebol ar gyfer Cyrff Dynodedig. Cyrff gofal iechyd yw’r rhain, gan gynnwys Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau’r GIG ac Ysbytai Annibynnol Cymru. Yn unol â’r Rheoliadau, rhaid i bob un o’r rhain benodi Swyddogion Atebol.
 
Mae’r Swyddogion Atebol yn gyfrifol am nifer o swyddogaethau’n ymwneud â’r rheolaeth a’r defnydd diogel o gyffuriau a reolir. Yn sylfaenol, mae’r swyddogaethau hyn yn golygu bod yn rhaid i’r Swyddog Atebol sefydlu trefniadau’n ymwneud â’r rheolaeth a’r defnydd diogel o gyffuriau a reolir, gan gynnwys trefniadau ar gyfer eu gwaredu’n ddiogel a threfniadau archwilio.
 
Mae’r Swyddogion Atebol yn gyfrifol am swyddogaethau’n ymwneud â’u Cyrff Dynodedig eu hunain; yn ogystal, mae ganddynt swyddogaethau’n ymwneud â gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd ac eraill sy’n gweithio ym maes rheolaeth a defnydd cyffuriau a reolir, y mae eu cyrff dynodedig hwy yn gyfrifol amdanynt. Ymhlith y cyfrifoldebau hyn mae cadw cofnodion o ymchwiliadau i bryderon a chymryd camau priodol pan mae sail dda i’r pryderon hynny.
 
Os yw’r Swyddog Atebol yn asesu un o’r pryderon hyn ac wedyn yn penderfynu bod angen ymchwilio iddo, mae sawl dewis ar gael. Gall gynnal ymchwiliad ei hun neu ofyn i rywun arall sy’n cael ei gyflogi gan y corff dynodedig gynnal yr ymchwiliad. Mewn rhai amgylchiadau a amlinellir yn y rheoliadau, gall y Swyddog Atebol ofyn i swyddog neu weithiwr cyflogedig o gorff cyfrifol arall gynnal ymchwiliad neu ymchwiliad ar y cyd. Ymhlith y cyrff cyfrifol hyn mae:
  • Cyrff Dynodedig eraill
  • Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)
  • Is-adran Gwasanaeth Atal Twyll a Rheoli Diogelwch, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG
  • AGGCC
  • Un o luoedd yr heddlu
  • Corff rheoleiddio.
Mae gan y Cyrff Dynodedig restrau o gyflawnwyr meddygol, a rhaid i’r Swyddogion Atebol sicrhau eu bod yn derbyn hunanasesiadau gan yr Ymarferwyr Meddygol Cyffredinol sydd ar y rhestrau hyn yn rheolaidd, yn ogystal â bod yn barod i ddarparu datganiadau a hunanasesiadau i AGIC pan fo gofyn iddynt wneud hynny. Mae gan Swyddogion Atebol y Byrddau Iechyd Lleol gyfrifoldebau penodol hefyd i sefydlu Rhwydweithiau Gwybodaeth Lleol sy’n ymwneud â’r rheolaeth a’r defnydd o gyffuriau a reolir, yn eu hardaloedd hwy.
 
Ceir cyfyngiadau ar bwy a all fod yn Swyddog Atebol ac mae’n ddyletswydd ar Gyrff Dynodedig i sefydlu gweithdrefn i’w diswyddo mewn amgylchiadau penodol a amlinellir. Mae’n ofynnol i’r Cyrff Dynodedig roi gwybod i Brif Weithredwr AGIC am enwebiad neu ddiswyddiad Swyddog Atebol, ac mae AGIC yn cyhoeddi rhestr gyfredol o Swyddogion Atebol ar ei gwefan.
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 23/01/2013