Sgipio mordwyaeth
 

Cyhoeddiadau Hapwiriadau Glanweithdra Ysbytai

Cefndir y dull gweithredu a ddefnyddir gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i adolygu Glanweithdra Ysbytai

Yn 2007, cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ei bwriad i ymweld ag ysbytai ar hap ac yn ddirybudd er mwyn asesu eu glanweithdra a dechreuodd ar raglen dreigl o ymweliadau â sefydliadau gofal iechyd ar draws Cymru yn y flwyddyn honno.
 
Wrth benderfynu ar ffocws yr hapwiriadau hyn, mae AGIC wedi ystyried nifer o wahanol ffynonellau gwybodaeth sy’n berthnasol i’r agenda hon. Mae’r rhain yn cynnwys adolygiad y sefydliad o’i gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd Cymru, pryderon a godwyd a gwybodaeth a gasglwyd o waith cadw golwg. Gyda’i gilydd, mae’r wybodaeth hon wedi llywio cyfeiriad y rhaglen hapwirio sy’n cael ei hailystyried yn sgil unrhyw wybodaeth newydd sy’n dod i’n sylw.
 
Mae’r offeryn a ddefnyddir i hapwirio glanweithdra ysbytai wedi’i seilio ar offeryn Cymdeithas y Nyrsys Rheoli Haint.
 
Mae’r dull gweithredu a fabwysiedir i hapwirio glanweithdra ysbytai yn dibynnu ar waith arsylwi uniongyrchol a rhywfaint o waith holi staff gan ofyn am rai dogfennau allweddol.
 
 

Cyhoeddiadau

Bwrdd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

 
 

Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro

 

Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Cymru

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 
 

Bwrdd Iechyd Hywel Dda

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Gwent

Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru

 
 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

 
 

Bwrdd Iechyd Cwm Taf

 
 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 
 

Ysbyty Spire Caerdydd

Ysbyty Werndale


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 26/09/2012