Sgipio mordwyaeth
 

Hapwiriadau Glanweithdra Ysbytai

Cefndir y dull gweithredu a ddefnyddir gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i adolygu Glanweithdra Ysbytai

Yn 2007, cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ei bwriad i ymweld ag ysbytai ar hap ac yn ddirybudd er mwyn asesu eu glanweithdra a dechreuodd ar raglen dreigl o ymweliadau â sefydliadau gofal iechyd ar draws Cymru yn y flwyddyn honno.
 
Wrth benderfynu ar ffocws yr hapwiriadau hyn, mae AGIC wedi ystyried nifer o wahanol ffynonellau gwybodaeth sy’n berthnasol i’r agenda hon. Mae’r rhain yn cynnwys adolygiad y sefydliad o’i gynnydd yn erbyn Safonau Gofal Iechyd Cymru, pryderon a godwyd a gwybodaeth a gasglwyd o waith cadw golwg. Gyda’i gilydd, mae’r wybodaeth hon wedi llywio cyfeiriad y rhaglen hapwirio sy’n cael ei hailystyried yn sgil unrhyw wybodaeth newydd sy’n dod i’n sylw.
 
Mae’r offeryn a ddefnyddir i hapwirio glanweithdra ysbytai wedi’i seilio ar offeryn Cymdeithas y Nyrsys Rheoli Haint.
 
Mae’r dull gweithredu a fabwysiedir i hapwirio glanweithdra ysbytai yn dibynnu ar waith arsylwi uniongyrchol a rhywfaint o waith holi staff gan ofyn am rai dogfennau allweddol.
 
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 07/07/2008