Sgipio mordwyaeth
 

Gofal Iechyd Annibynnol

Dyma brif swyddogaethau AGIC dan Ddeddf Safonau Gofal 2000:
 
Cofrestru - AGIC sy’n penderfynu pwy gaiff ddarparu gwasanaethau cofrestredig. Mae’n rhaid iddi, yn ôl y gyfraith, sicrhau bod gwasanaethau o safon dderbyniol cyn y ceir eu cofrestru, ac felly, eu gweithredu.
 
Arolygu - Y broses o sicrhau bod y gwasanaeth cofrestredig yn parhau i gynnig safon dderbyniol o ofal. Trwy arolygu, ceisir gwella ansawdd gwasanaethau hefyd. Mae AGIC yn arolygu gwasanaethau gofal iechyd annibynnol yn erbyn rheoliadau a safonau gofynnol cenedlaethol, ac mae’n cyhoeddi adroddiadau o’u chanfyddiadau.

Gorfodi - Mae AGIC yn sicrhau y cydymffurfir â’r Ddeddf Safonau Gofal a’r rheoliadau cysylltiedig, ac mae’n ystyried y safonau gofynnol cenedlaethol. Mae AGIC yn gweithio gyda darparwyr i wella’r gofal a gynigir, a phan na roddir sylw i bryderon ynglŷn ag ansawdd y gofal, gall AGIC gymryd camau gorfodi.
 
Nid oes gan AGIC unrhyw swyddogaeth statudol i ddatrys cwynion ynglŷn â darparwyr gofal iechyd annibynnol, gan mai eu dyletswydd hwy eu hunain yw gwneud hynny. Fodd bynnag, rydym yn casglu gwybodaeth am bob un o’r darparwyr sydd wedi eu cofrestru gyda ni, er mwyn ein helpu i gadw llygad ar ansawdd eu gwasanaethau. Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys unrhyw bryderon y mae cleifion neu aelodau eraill o’r cyhoedd yn eu hanfon atom. Er enghraifft, os ydych wedi gwneud cwyn i ddarparwr annibynnol ac nad ydych yn fodlon ar ei ymateb, rhowch wybod i ni, neu cysylltwch â ni os oes gennych bryderon o fath arall. Mae canllawiau ar gwynion a phryderon am ddarparwyr gofal iechyd annibynnol ar gael ar ein gwefan. Gallwn gymryd camau gorfodi os yw’r darparwr wedi cyflawni trosedd.
 
Mae AGIC yn rheoleiddio nifer o leoliadau gofal iechyd annibynnol yng Nghymru. Mae’n arolygu’r gwasanaethau hyn yn erbyn gofynion y Ddeddf, y rheoliadau perthnasol a’r safonau gofynnol cenedlaethol a lunnir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.
 
Yn ei swyddogaeth o ymchwilio i gwynion a wneir yn erbyn gwasanaethau rheoledig, gallai AGIC nodi materion y mae angen i AGIC ei hun gymryd camau gorfodi ar eu cyfer, neu eu hatgyfeirio i asiantaethau eraill.
 
Gan osod sail i swyddogaeth AGIC o ran cymryd camau gorfodi, mae Deddf Safonau Gofal 2000 yn darparu ar gyfer dau fath cyffredinol o gamau gorfodi pan nad yw darparwr yn cyflawni ei ymrwymiadau:- erlyniad troseddol neu achos sifil.
  • gall AGIC fwrw ymlaen ag erlyniad troseddol, neu roi rhybudd syml, pan ei bod yn ystyried bod trosedd statudol wedi ei chyflawni, er enghraifft, torri amodau neu gyflawni trosedd dan y rheoliadau; a

  • gall AGIC ddwyn achos sifil a allai gynnwys, er enghraifft, gwrthod neu ddiddymu cofrestriad; gosod amodau cofrestru, neu wrthod amrywio amodau cofrestru, a cheir gweithdrefnau brys a gweithdrefnau cyffredin ar gyfer hyn.
Canllawiau perthnasol - Rhagor o wybodaeth am y Rheoliadau Cyffredinol, y Rheoliadau Iechyd a Safonau a Chanllawiau Atodol
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 23/11/2009