Sgipio mordwyaeth
 

Cysylltu â ni

Sylwadau neu gwestiynau am AGIC

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu cwestiynau hoffech chi ni eu ateb, danfonwch e-bost.  Diolch ymlaen llaw am unrhyw cynigion. 

Os oes well gennych, gallech cysylltu â ni trwy'r post neu ffôn.

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 
Adeiladau'r Llywodraeth
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ
Ffon: 0300 062 8163

Os na allwn ymateb yn llawn ar unwaith, byddwn yn cydnabod eich llythyr o fewn 3 diwrnod ac yn ymateb i chi yn llawn o fewn 15 diwrnod gwaith. Os nad yw hyn yn bosibl byddwn yn gadael i chi wybod.

Sut i'n lleoli ni

Gweler ein Map am Gyfarwyddiadau i ein lleoliad.

Rydyn ni bob amser yn awyddus i glywed eich barn am gofal iechyd yng Nghymru a'n gwaith ni. Dewiswch un o'r canlynol er mwyn rhoi eich sylwadau:

Rydym eisiau gwybod am eich profiadau chi o'r GIG yng Nghymru, oherwydd bydd yn ein helpu ni i gyfleu eich barn yn ystod arolygiadau, danfonwch ebost. Serch hynny, os hoffech gwyno'n ffurfiol am y gwasanaeth, cysylltwch â Phrif Weithredwr y sefydliad dan sylw er mwyn cychwyn proses gwyno'r GIG.

Cwynion ynglyn a ddarparwyr Gofal Iechyd Annibynnol

Yr hyn y dylech ei wneud os oes gennych gŵyn am wasanaeth gofal iechyd annibynnol yng Nghymru

Codi pryderon a gwneud cwynion ynglŷn â gwasanaethau iechyd yng Nghymru

Mae llyfryn AGIC yn egluro sut i godi pryder neu wneud cwyn ynglŷn â gwasanaethau iechyd yng Nghymru.  Diben y llyfryn hwn, ynghyd â’n llyfryn ar sut i wneud sylwadau neu godi pryderon ynglŷn â’n gwaith ein hunain, yw rhoi canllawiau eglur i gleifion a’r cyhoedd ehangach ynglŷn â beth i’w wneud os ydych yn anfodlon ar y gwasanaethau yr ydych wedi eu derbyn, ac egluro pwy all fod o gymorth i chi.

Sylwadau am y Wefan

Danfonwch e-bost i wneud unrhyw sylwadau ynghylch gwefan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 23/10/2013