Sgipio mordwyaeth
 

Ymchwiliad

Ein gwaith

Swyddogaeth y tîm ymchwilio yw cynnal adolygiadau o sefydliadau neu wasanaethau gofal iechyd gan ganolbwyntio ar ryw faes neilltuol, mewn ymateb i bryderon sy’n deillio o ddigwyddiad neu ddigwyddiadau penodol, yn dibynnu ar  ba mor ddifrifol ydyw a/neu pa mor aml y mae’n digwydd.

Er nad ydym yn ymchwilio i gwynion unigol, fe wnawn ystyried ymchwilio i faterion sy’n awgrymu bod methiannau ehangach yn bodoli yn y GIG. Rydym yn cynnal ymchwiliadau pan fo rhywun yn marw mewn carchar, neu pan fo claf y mae’r gwasanaethau iechyd meddwl yn gyfarwydd ag ef yn gysylltiedig â dynladdiad.

Fe ellid cynnal ymchwiliadau yn sgil hunanatgyfeiriad gan Sefydliad neu Sefydliadau’r GIG; penderfyniad gan AGIC i ymchwilio o ganlyniad i faterion a ddaeth i’r amlwg wrth sgrinio data / gwybodaeth neu wrth gynnal arolygiad; neu yn dilyn cais am ymchwiliad gan, er enghraifft, aelod o’r cyhoedd, arolygiaeth arall, yr heddlu neu Lywodraeth Cymru.

Adolygu Dynladdiad a Gyflawnwyd gan Ddefnyddiwr Gwasanaeth Iechyd Meddwl

Mewn amgylchiadau pan fo claf y mae’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn gyfarwydd ag ef yn gysylltiedig â dynladdiad, fe allai Llywodraeth Cymru gomisiynu adolygiad allanol annibynnol o’r achos er mwyn gofalu y nodir ac y gweithredir ar unrhyw wersi a ddysgir. Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru sydd wedi cynnal yr adolygiadau allanol hyn ers mis Ionawr 2007.

Cylch gorchwyl adolygiadau o’r fath yw:

  • Ystyried y gofal a ddarparwyd i’r sawl a gyflawnodd y dynladdiad cyn belled yn ôl â’i gyswllt/chyswllt cyntaf â’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
  • Rhoi cefndir y digwyddiad a arweiniodd at farwolaeth, a dealltwriaeth ohono.
  • Adolygu’r penderfyniadau a wnaed o ran gofal y sawl a gyflawnodd y dynladdiad.
  • Nodi unrhyw newid neu newidiadau yn ymddygiad neu edrychiad y sawl a gyflawnodd y dynladdiad.
  • Gwerthuso pa mor ddigonol oedd unrhyw asesiadau risg cysylltiedig, ac unrhyw gamau a gymerwyd yn y cyfnod yn arwain at y digwyddiad.
  • Paratoi adroddiad yn rhestru’r canfyddiadau perthnasol a nodi argymhellion ar gyfer gwella.
  • Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu cynllun(iau) gweithredu er mwyn sicrhau y dysgir gwersi o’r achos.

Mae’r adolygiadau a gynhaliwyd gennym wedi amlygu themâu a phryderon cyffredin yn ymwneud â rhannu gwybodaeth ar draws cyrff statudol, asesu risg, rheoli risg a’r gwasanaethau sydd ar gael i bobl ag anhwylder personoliaeth. 

Adroddiad ar adolygiad yn ymwneud â Ms A a darpariaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl, yn dilyn Dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Hydref 2005
Action Plan in response to HIW report 'Ms A' (Saesneg yn unig)

Adroddiad ar adolygiad yn ymwneud â Mr B a darpariaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl, yn dilyn Dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Ebrill 2006
Action Plan in response to HIW report 'Mr B' (Saesneg yn unig)

Adroddiad ar adolygiad yn ymwneud â Mr C a darpariaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl, yn dilyn Dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Hydref 2006
Response to a report by HIW: A Review in Respect of Mr C and the Provision of Mental Health Services (Saesneg yn unig)

Adroddiad ar Adolygiad yn ymwneud â Mr D a darpariaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl, yn dilyn Dynladdiad y Tad Paul a Gyflawnwyd ym mis Mawrth 2007 ac Ymateb yr Ambiwlans a’r Gofal a Ddarparwyd i Deulu’r Tad Paul a’r Gymuned Leol

Action Plan following the Review of Mr D and the Provision of Mental Health Services, following the Homicide of Father Paul Committed in March 2007 and the Ambulance Response and Care Provided to the Victim's Family and Community (Saesneg yn unig)

Adroddiad ar adolygiad yn ymwneud â Mr E a darpariaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl, yn dilyn Dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Awst 2007
Action Plan following the Report of a review in respect of Mr E and the provision of Mental Health Services, following a Homicide committed in August 2007 - WEDI'I DIWEDDARU MAI 2011 (Saesneg yn unig)

Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr F a'r ddarpariaeth o Wasanaethau Iechyd Meddwl, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Rhagfyr 2008

Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr G a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009
Cynllun Gweithredu Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn ymateb i Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr G a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009 - WEDI'I DIWEDDARU MAI 2011 (Saesneg yn unig)
Cynllun Gweithredu Sir Benfro yn ymateb i Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr G a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009 - WEDI'I DIWEDDARU MAI 2011 (Saesneg yn unig)

Adroddiad ar adolygiad ynglyn a Mr H a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mawrth 2009
Ymateb i'r Adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru Adolygiad o: Mr H a darpariaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn dilyn y Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mawrth 2009

Adroddiad ar Adolygiad ynglyn a Mr I a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl a ddarparwyd, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mehefin 2009
Cynllun Gweithredu Cyfunol mewn ymateb i'r Argymhelliad a wnaed yn yr Adroddiad ar Adolygiad ynglyn a Mr I a'r ddarpariaeth o Wasanaethau Iechyd Meddwl, yn dilyn Lladdiad a gyflawnwyd ym mis Mehefin 2009

Ymchwiliadau i Farwolaethau mewn Carchardai

O fis Ebrill 2006, AGIC sydd wedi bod yn gyfrifol am elfen adolygiad clinigol pob marwolaeth mewn carchardai yng Nghymru. Cyflawnir y swyddogaeth hon ar ran Ombwdsmon y Gwasanaeth Carchardai.

Memorandwm Dealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Ymchwiliadau i Farwolaethau yn y Ddalfa

Mae Memorandwm Dealltwriaeth wrthi’n cael ei ddatblygu gyda Chomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (yr IPCC). Bydd hwn yn disgrifio’r dull gwaith a’r broses ar gyfer cynnal adolygiadau ar y cyd o farwolaethau sy’n digwydd yn nalfa’r heddlu.

Dros y 12-18 mis diwethaf, gwelwyd nifer sylweddol o farwolaethau yn y ddalfa pan yr oedd yr unigolyn wedi bod yn camddefnyddio sylweddau a/neu alcohol neu’n dioddef o broblem iechyd meddwl. Yn ogystal, digwyddodd nifer o’r marwolaethau wrth i’r unigolyn gael ei drosglwyddo o ofal yr heddlu i’r GIG, neu ar safle’r GIG yn fuan ar ôl cael ei ryddhau o ddalfa’r heddlu.

Mae AGIC yn rhannu safbwynt Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu bod nifer o wersi i’w dysgu a fyddai, gobeithio, yn lleihau nifer y marwolaethau yn y dyfodol. Mae hefyd o’r farn mai’r ffordd orau o gyflawni’r gwaith hwn yw cynnal adolygiadau ar y cyd er mwyn gallu ystyried yn well unrhyw faterion yn ymwneud â’r cyswllt rhwng y gwahanol sefydliadau.

Memorandwm Dealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Chomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu

Adroddiadau Digwyddiadau Angheuol yr Ombwdsman Carchardai a Phrofiannaeth (Saesneg yn unig)


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 10/12/2012