Sgipio mordwyaeth
 

Ein rôl

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yw’r arolygiaeth a’r corff rheoleiddio annibynnol ar gyfer pob gwasanaeth gofal iechyd yng Nghymru. Mae AGIC yn canolbwyntio’n bennaf ar:
  • Wneud cyfraniad sylweddol i wella diogelwch ac ansawdd gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru
  • Gwella profiad dinasyddion o ofal iechyd yng Nghymru pa un ai fel claf, defnyddiwr gwasanaeth, gofalydd, perthynas neu weithiwr cyflogedig
  • Atgyfnerthu llais cleifion a’r cyhoedd yn y modd yr adolygir gwasanaethau iechyd
  • Sicrhau bod gwybodaeth amserol, ddefnyddiol, berthnasol a rhwydd cael gafael arni am ddiogelwch ac ansawdd gofal iechyd yng Nghymru ar gael i bawb.

Swyddogaeth graidd AGIC yw adolygu ac archwilio sefydliadau’r GIG a sefydliadau gofal iechyd annibynnol yng Nghymru er mwyn darparu sicrwydd annibynnol i gleifion, y cyhoedd, Llywodraeth Cymru a darparwyr gofal iechyd bod gwasanaethau yn ddiogel ac o ansawdd da. Adolygir gwasanaethau o’u cymharu ag amrywiaeth o safonau, polisïau, canllawiau a rheoliadau a gyhoeddwyd.

Yn rhan o’r gwaith hwn, bydd AGIC yn ceisio nodi a chefnogi gwelliannau mewn gwasanaethau a’r camau sydd eu hangen i gyflawni hyn. Os bydd angen, bydd AGIC hefyd yn cynnal adolygiadau ac ymchwiliadau arbennig lle y mae’n ymddangos bod diffygion systemig wrth ddarparu gwasanaethau gofal iechyd, er mwyn sicrhau y gwneir gwelliannau ac y dysgir gwersi’n gyflym. Yn ogystal, AGIC yw’r Awdurdod Arolygu Lleol ar gyfer goruchwyliaeth statudol bydwragedd, ac mae’n rheoleiddio darparwyr gofal iechyd annibynnol yng Nghymru.

Mae AGIC yn cyflawni ei swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru, ac er ei bod yn rhan o Lywodraeth Cymru, mae protocolau wedi eu sefydlu ar gyfer diogelu ei hannibyniaeth weithredol. Mae swyddogaethau a chyfrifoldebau AGIC yn deillio o’r ddeddfwriaeth ganlynol: 

  • Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003
  • Deddf Safonau Gofal 2000 a’r rheoliadau cysylltiedig
  • Deddf Iechyd Meddwl 1983 a Deddf Iechyd Meddwl 2007
  • Goruchwyliaeth Statudol Bydwragedd fel y nodir yn Erthygl 42 a 43 Gorchymyn Nyrsio a Bydwreigiaeth 2001
  • Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) 2000 a Rheoliadau Diwygio 2006.

Mae AGIC yn gweithio’n agos gydag arolygiaethau a chyrff rheoleiddio eraill wrth gynnal adolygiadau traws-sector mewn gofal cymdeithasol, addysg a chyfiawnder troseddol, ac wrth ddatblygu dulliau mwy cymesur a chydgysylltiol ar gyfer adolygu a rheoleiddio gofal iechyd yng Nghymru.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 24/10/2012