Sgipio mordwyaeth
 

Cyhoeddi Adroddiad Arwchwiliad ar Hap o Lanweithdra a Gynhaliwyd yn Ysbyty'r Tywysog SiarlMae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn dilyn archwiliad dirybudd ar hap a gynhaliwyd yn Ysbyty’r Tywysog Siarl.

Ymwelodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) â thair ward yn Ysbyty’r Tywysog Siarl, sy’n rhan o Fwrdd Iechyd Cwm Taf, ar 17 Ionawr 2012.  Roedd yr archwiliad yn cynnwys Ward 1(Gastroenteroleg Feddygol), Ward 8 Gynaecoleg) a Ward 19 (Ward Feddygol).
 
Roedd safon y glanweithdra yn amrywio cryn dipyn ar draws y tair ward.  Roedd un ward yn dda, un yn dderbyniol ac un yn is na’r safon a ddisgwylid.  Er bod dwy o’r wardiau hyn am gael eu cau ddeng niwrnod ar ôl ein hymweliad, roeddem o’r farn bod y problemau a amlygwyd ar un o’r wardiau hyn yn annerbyniol, gan fod y ward yn parhau i gael ei defnyddio cyn iddi gael ei chau.
 
Amlygwyd nifer o bryderon yn ystod yr archwiliad a oedd yn gyffredin i’r tair ward, gan gynnwys: biniau gwastraff clinigol heb eu cloi, annibendod ac eitemau yn cael eu cadw’n amhriodol, a’r ffaith nad oedd canlyniadau archwiliadau hylendid dwylo yn cael eu harddangos. Gan y gallai’r rhain fod yn broblemau ar draws yr ysbyty, mae’n ofynnol i’r Bwrdd Iechyd gynnal ei archwiliad ei hun o’r wardiau yn Ysbyty’r Tywysog Siarl ac adrodd yn ôl wrth AGIC.
 
Yn gyffredinol, roedd y staff y siaradwyd â hwy yn ystod yr ymweliad wedi cael hyfforddiant ar reoli heintiau o fewn y 12 mis diwethaf, ond canfuwyd nad oedd pob aelod o’r staff yn manteisio ar y cyfle i ddilyn gweithdrefnau priodol o ran hylendid dwylo.
 
Meddai’r Dr Peter Higson, Prif Weithredwr AGIC:
"Mae nifer o faterion wedi eu hamlygu yn yr adroddiad y mae angen i’r Bwrdd Iechyd roi sylw iddynt bellach, ac mae cynllun gweithredu sy’n rhoi manylion am sut y mae’n bwriadu mynd i’r afael â’r materion a nodwyd yn ystod ein harchwiliad wedi ei ddarparu gan y Bwrdd Iechyd.”
 

Ffynhonnell: Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (safle we yn Saesneg)