Sgipio mordwyaeth
 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn cyhoeddi adroddiadau arolygu ynglŷn ag ysbyty Coffa Rhyfel AberhondduMae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn cyhoeddi dau adroddiad heddiw yn dilyn ymweliadau arolygu dirybudd ag Ysbyty Coffa Rhyfel Aberhonddu (Arolygiad Urddas a Gofal Hanfodol ac Archwiliad Glanweithdra ar Hap).

Cynhaliwyd yr Archwiliad Glanweithdra ar Hap ar 19 Rhagfyr 2011.  Y wardiau yr ymwelwyd â hwy oedd Ward y Bannau (Ymarfer Meddygol Cyffredinol) a Ward Epynt (Adsefydlu a Gofal Lliniarol).  
 
Mae Ward Epynt wedi ei hadnewyddu’n ddiweddar, ac ystyriwyd bod safon y glanweithdra’n dda.  Canfuwyd bod safon y glanweithdra ar Ward y Bannau yn dderbyniol.  
 
Fodd bynnag, amlygodd yr ymweliad faterion a oedd yn gyffredin i’r ddwy ward yr ymwelwyd â hwy, gan gynnwys: cyflwr gwael y comodau, mannau amlbwrpas eitemau budron a oedd yn anhrefnus ac anniben, a’r ffaith nad oedd canlyniadau archwiliadau hylendid dwylo wedi eu harddangos er gwybodaeth i’r staff.  Gan y gallai’r rhain fod yn faterion sy’n bodoli ar draws yr ysbyty, mae’n ofynnol i’r Bwrdd Iechyd gynnal ei archwiliad ei hun o’r wardiau yn Ysbyty Coffa Rhyfel Aberhonddu a chyflwyno adroddiad i AGIC.  
 
Cynhaliwyd yr Arolygiad Urddas a Gofal Hanfodol ar 16 ac 17 Ionawr 2012.  Y wardiau yr ymwelwyd â hwy oedd Ward Epynt a Ward y Bannau.
 
Roedd gofal da yn cael ei ddarparu i gleifion yn gyffredinol, a gwelwyd bod y staff yn gefnogol, yn foneddigaidd, yn gwrtais ac yn sensitif i anghenion y cleifion.  Yn ogystal, roedd y ddwy ward yr ymwelwyd â hwy wedi datblygu cysylltiadau da â Ward Crug sydd wrth eu hymyl, sef ward arall yn yr ysbyty sy’n arbenigo mewn gofal iechyd meddwl i bobl hŷn ac a weithredir gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan.  Roedd y cysylltiadau hyn yn profi i fod yn ddefnyddiol wrth asesu a chynllunio ymyriadau â’r nod o reoli a gofalu am gleifion â dementia.
 
Fodd bynnag, nodwyd rhai materion a oedd yn peri pryder, gan gynnwys y ffaith nad oedd y staff yn llenwi digon o ddogfennau i ddangos tystiolaeth o’r gofal a’r driniaeth a oedd yn cael eu darparu i gleifion ar y ward.  Yn ogystal, prin oedd y gweithgareddau ysgogol a oedd ar gael i’r cleifion ar y ddwy ward.
 
Yn ystod yr ymweliad Urddas a Gofal Hanfodol, edrychwyd eto ar y gwelliannau yr oedd yn ofynnol i’r Bwrdd Iechyd eu gwneud yn dilyn yr archwiliad Urddas a Pharch ar hap a gynhaliwyd ym mis Hydref 2009 ac adroddiad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd yn gynnar yn 2011.
 
Roedd amrywiol gamau wedi eu cymryd ar y cyfan, ond roedd nifer yn parhau i fod heb dderbyn sylw, gan gynnwys anghysondebau yng ngwybodaeth y staff am y cymhorthion cyfathrebu sydd ar gael i helpu cleifion â nam ar y synhwyrau.  Roedd hefyd yn aneglur o’r cynlluniau gofal a adolygwyd pa un a yw’r cleifion a’u perthnasau yn cymryd rhan systematig yn y broses o gynllunio gofal fel mater o drefn. 
 
Mae’n ofynnol i’r Bwrdd Iechyd gyflwyno cynllun gweithredu sy’n mynd i’r afael â’r holl welliannau a nodir yn y ddau adroddiad hyn erbyn 28 Mehefin 2012.
 
Meddai’r Dr Peter Higson, Prif Weithredwr AGIC:
 
Rydym wedi argymell camau y dylai’r Bwrdd Iechyd eu cymryd er mwyn sicrhau y gwneir y gwelliannau angenrheidiol.  Bydd yn ofynnol i’r Bwrdd Iechyd gyflwyno adroddiad i ni ynglŷn â’r camau y maent yn bwriadu eu cymryd mewn ymateb i ganfyddiadau’r arolygiad Urddas a Gofal Hanfodol a’r archwiliad glanweithdra ar hap.”
 
 
 

Ffynhonnell: Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (safle we yn Saesneg)